Opptak til høyere utdanning i Norge er regulert i Forskrift om opptak til høgare utdanning – Lovdata

De kravene som stilles til generell studiekompetanse (det generelle grunnlaget for opptak til universitet og høgskoler) er regulert i forskriften kapittel 2.

For de som har utenlandsk utdanning er det med visse unntak for videregående utdanning fra andre nordiske land, krav om bestått i faget norsk. Kravene er regulert i forskriften § 2-2.

Informasjon om norskprøve, påmelding med mer, finner du her:Når er prøven – Kompetanse Norge.

Merk at norskprøver ikke blir arrangert i utlandet. Den enkelte må reise til Norge for å avlegge norskprøve. Kommunen plikter å sørge for tilbud om å avlegge prøver til alle som ønsker å melde seg opp til prøver og som er folkeregistrert i kommunen, både deltagere i opplæring og privatister. Utsendt utenrikstjenesteansatt er å betrakte som bosatt i den kommune hvor han/hun hadde sin bopel ved utreise fra Norge. Det samme gjelder familiemedlemmer som er del av husstanden med mindre de er statsborgere i mottakerlandet, jf. folkeregisterforskriften § 4-4-4. Medfølgende som er statsborgere av det landet der man er utestasjonert, vil automatisk bli registrert som utflyttet fra Norge av folkeregisteret.

Utenriksdepartementet er i dialog med Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) om muligheten for å avlegge prøver i utlandet. Inntil videre må norskprøven avlegges i Norge.